Informacje sektora publicznego – Ponowne wykorzystywanie

Zasady ,  tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352).

Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu starostwa do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (art. 2 ust.1 ustawy).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy).

Składanie wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie (art. 21 ustawy) wnosi się  w następujących przypadkach jeśli informacja:

 • nie została udostępniona w BIP lub w centralnym depozytorium;
 • została udostępniona w sposób inny niż określony wyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać (art.21 ust.3 ustawy) w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na których ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym;
 • wskazanie okresu, nie dłuższego niż 12 m-cy, przez który starostwo będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym ( 21 ust.2 ustawy).

Czynności starostwa po rozpatrzeniu wniosku (art. 23 ust. 1 ustawy):

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, na podstawie decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie (art. 5 ustawy).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Jeżeli dla danej informacji publicznej-  udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Mogilnie lub na wniosek – nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania :

 • o źródle (w postaci dopisku o treści: „Źródło: Starostwo Powiatowe w Mogilnie”) i o czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
 • w przypadku informacji udostępnionej na wniosek – czy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone,
 • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (jeżeli przetworzenie wystąpiło) z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

Starostwo Powiatowe w Mogilnie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

 

Odpowiedzialność za przekazywane informacje

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.

Starostwo Powiatowe w Mogilnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub błędne.

 

 

Opłaty

Informacje sektora publicznego przekazuje się w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art.16 ustawy)  lub starostwo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 17 ust. 1 ustawy).

 

Termin rozpatrzenia wniosku

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. (art. 21 ust.6 ustawy).

Czas na rozpatrzenie przez starostwo  wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, starostwo  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 22 ustawy).

 

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty oraz o prawie do sprzeciwu

Starostwo Powiatowe w Mogilnie odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

 • gdy ograniczenie wynika z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( 6 ust. 1 ustawy),
 • ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy poza określonymi wyjątkami ( 6 ust. 2 ustawy),
 • jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw ( 6 ust.3 ustawy),
 • gdy wytwarzanie informacji sektora publicznego przez starostwo nie należy do zakresu jej  zadań publicznych określonych prawem ( 6 ust. 4 pkt 1 ustawy),
 • gdy informacje sektora publicznego związane są z depozytami znajdującymi się w posiadaniu starostwa, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie ( 6 ust.4 pkt 2 ustawy),
 • gdy dotyczy informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), prawa do baz danych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych), prawa do odmian roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin),  prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż starostwo ( 6 ust.4 pkt 3 ustawy).

Starostwo Powiatowe w Mogilnie  nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust.2 ustawy).

Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić starostwo o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu starostwo, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. (art. 23 ust.2-3 ustawy).

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270, z późn. zm.) (art. 25 ustawy).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>