Starosta Mogileński ogłasza nabór nr 1/2019 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Mogilnie
  • Wydział:Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
  • StanowiskoStanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-18
  • Termin składania dokumentów2019-01-29
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 lub przesłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2019 na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich”.
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 24 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) minimum 10 letni staż pracy,
   c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) obywatelstwo polskie,
   e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   f) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym,
   b) znajomość obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
   - ustawa o samorządzie powiatowym,
   - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
   - instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu,
   c) obsługa urządzeń biurowych telefon, faks, skaner, ksero,
   d) obsługa komputera, w tym poczta mailowa oraz pakiet Office,
   e) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   f) znajomość języków obcych,
   g) sumienność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
   h) odpowiedzialność,
   i) odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,
   j) komunikatywność,
   k) dobra organizacja pracy,
   l) umiejętność współpracy,
   m) dyspozycyjność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie korespondencji do dekretacji,
   b) nadzór nad właściwą dystrybucją korespondencji,
   c) prowadzenie zbioru dokumentacji gromadzonej przez Kancelarię,
   d) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,
   e) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych
   - zamówionych,
   - likwidowanych
   f) przekazywanie informacji członkom kierownictwa starostwa i jednostek organizacyjnych,
   g) nadzór nad przygotowaniem korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
   h) nadzór i koordynowanie odbioru i dostarczania korespondencji na pocztę i bezpośrednio do adresatów,
   i) przygotowywanie spotkań Starosty na miejscu jak i poza starostwem,
   j) koordynowanie spotkań Starosty z kadrą kierowniczą Starostwa,
   k) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Kancelarii,
   l) nadzór i dbałość o właściwe przygotowanie korespondencji do dekretacji i jej właściwym rozdziałem,
   m) przygotowywanie spotkań, narad i wizyt Starosty oraz prowadzenie kalendarza elektronicznego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian