Starosta Mogileński ogłasza nabór nr 2/2019 na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Promocji

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Mogilnie
  • Wydział:Dział Promocji
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
  • StanowiskoStanowisko urzędnicze podinspektora w dziale promocji
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-21
  • Termin składania dokumentów2019-02-01
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 lub przesłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2019 na stanowisko Podinspektora w Dziale Promocji ”.
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 24 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe
   b) specjalność kulturoznawstwo, dziennikarstwo,
   c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) obywatelstwo polskie,
   e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   f) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość technik multimedialnych,
   b) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim,
   c) obsługa komputera, kamery, aparatu fotograficznego,
   d) znajomość funkcjonowania mediów społecznościowych,
   e) znajomość obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,
   f) zaangażowanie, kreatywność i odpowiedzialność,
   g) sumienność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
   h) samodzielność, umiejętność organizowania własnej pracy, zarzadzanie informacją,
   i) umiejętność współpracy,
   j) dyspozycyjność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) inicjowanie i redagowanie wydawnictw o powiecie,
   b) organizowanie imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w innych podobnych tego typu imprezach (targi, wystawy),
   c) wspomaganie różnorakich form promocji powiatu,
   d) współpraca z samorządami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym charakterze z terenu powiatu, kraju i poza granicami,
   e) rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie,
   f) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu oraz gmin (w porozumieniu z nimi),
   g) współpraca z mediami oraz przygotowywanie materiałów prasowych,
   h) współorganizowanie z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Mogilnie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
   i) współdziałanie z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Mogilnie w organizacji świąt i innych uroczystości , imprez artystycznych i rozrywkowych,
   j) współdziałanie z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Mogilnie w organizowaniu zajęć, zawodów imprez sportowo – rekreacyjnych,
   k) pomoc w organizowaniu na terenie powiatu obchodów rocznic okolicznościowych
   l) wprowadzanie informacji na stronie www.powiat.mogilno.pl .
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian