Starosta Mogileński ogłasza nabór nr 3/2019 na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Mogilnie
  • Wydział:Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
  • StanowiskoStanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-21
  • Termin składania dokumentów2019-02-01
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 lub przesłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 3/2019 na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg”.
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 24 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) specjalność administracja, prawo,
   c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) obywatelstwo polskie,
   e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   f) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) staż pracy minimum 10 lat,
   b) doświadczenie w obsłudze interesantów,
   c) umiejętność obsługi komputera i pakietu Office,
   d) komunikatywność,
   e) uczciwość,
   f) sumienność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
   g) umiejętność współpracy,
   h) odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,
   i) dobra organizacja pracy,
   j) obsługa komputera,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przyjmowania pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
   b) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa,
   c) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu,
   d) dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym,
   e) kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC,
   f) rejestracja pojazdów,
   g) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
   h) przyjmowanie od właściwych instytucji zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
   i) zwracania dowodu rejestracyjnego,
   j) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych sprowadzanych z zagranicy,
   k) przygotowywania i podpisywania zaświadczeń w zakresie spraw związanych z rejestracją i ewidencja pojazdów,
   l) zamawiania dokumentów w PWPW S.A. i ich przyjmowanie,
   m) przyjmowaniu zaświadczeń o zbyciu pojazdów,
   n) przekazywania informacji o zarejestrowanych pojazdach uprawnionym organom,
   o) wpisywania i wykreślania zastawu rejestrowego,
   p) potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dowodów rejestracyjnych,
   q) sporządzania sprawozdań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian