Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu VI kadencji 2018-2024

 


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/411/24 z dnia 8 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2032 PDF411.LXI_411_2024.pdf (5,77MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/410/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024 PDF410.LXI_410_2024.pdf (4,27MB)
 

Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/409/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków na rzecz Skarbu Państwa PDF409.LXI_409_2024.pdf (397,79KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/408/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDF408.LXI_408_2024.pdf (652,18KB)
 

Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/407/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDF407.LXI_407_2024.pdf (672,16KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/406/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Mogileńskiego na rok 2024 PDF406.LXI_406_2024.pdf (1,93MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/405/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2027 PDF405.LXI_405_2024.pdf (3,75MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LXI/404/24 z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Mogileńskiego dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim na lata 2024-2027 PDF404.LXI_404_2024.pdf (216,12KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/403/23 z dnia 18 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków PDF403.LX_403_2023.pdf (2,24MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/402/23 z dnia 18 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2032 PDF402.LX_402_2023.pdf (6,74MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/401/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023 PDF401.LX_401_2023.pdf (4,04MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/400/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu PDF400.LX_400_2023.pdf (682,58KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/399/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego PDF399.LX_399_2023.pdf (642,36KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/398/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zamiaru rozwiązania Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach oraz zamiaru likwidacji Technikum Wielozawodowego w Bielicach, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach, mających siedzibę w Bielice 1, 88–330 Gębice PDF398.LX_398_2023.pdf (351,31KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/397/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 PDF397.LX_397_2023.pdf (625,65KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/396/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego za lata 2021-2022” PDF396.LX_396_2023.pdf (38,74MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/395/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok PDF395.LX_395_2023.pdf (602,48KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/394/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mogileńskiego na rok 2024 PDF394.LX_394_2023.pdf (1,20MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/393/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego do 31 maja 2024 r. PDF393.LX_393_2023.pdf (908,22KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/392/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie PDF392.LX_392_2023.pdf (4,55MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/391/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg PDF391.LX_391_2023.pdf (406,48KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/390/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego,  w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDF390.LX_390_2023.pdf (361,85KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/389/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2032 PDF389.LX_389_2023.pdf (6,28MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LX/388/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024 PDF388.LX_388_2023.pdf (30,58MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/387/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach zakupu dodatkowego wyposażenia PDF387.LIX_387_2023.pdf (389,89KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/386/23 z dnia 27 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków PDF386.LIX_386_2023.pdf (309,59KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/385/23 z dnia 27 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2032 PDF385.LIX_385_2023.pdf (6,61MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/384/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023 PDF384.LIX_384_2023.pdf (9,81MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/383/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy PDF383.LIX_383_2023.pdf (635,09KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/382/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu PDF382.LIX_382_2023.pdf (630,75KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/381/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego działek stanowiących własność Skarbu Państwa PDF381.LIX_381_2023.pdf (504,33KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/380/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków PDF380.LIX_380_2023.pdf (4,03MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/379/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok  PDF379.LIX_379_2023.pdf (5,89MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/378/23 z dnia 27 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 PDF378.LIX_378_2023.pdf (631,58KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/377/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących  w roku 2024 PDF377.LIX_377_2023.pdf (1,35MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/376/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie PDF376.LIX_376_2023.pdf (331,01KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/375/23 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2023 i 2024 rok PDF375.LIX_375_2023.pdf (264,85KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/374/23 z dnia 17 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2032 PDF374.LVIII_374_2023.pdf (10,69MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/373/23 z dnia 17 października 2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023 PDF373.LVIII_373_23.pdf (6,65MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/372/23 z dnia 29 września  2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa PDF372.LVII_372_2023.pdf (299,86KB) 


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/371/23 z dnia 29 września  2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2033 PDF371.LVII_371_2023.pdf (6,29MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/370/23 z dnia 29 września  2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023 PDF370.LVII_370_2023.pdf (4,91MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/369/23 z dnia 29 września  2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w obrębie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego i zasad korzystania z tych przystanków PDF369.LVII_369_2023.pdf (4,57MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/368/23 z dnia 29 września  2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2026 PDF368.LVII_368_2023.pdf (44,85MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/367/23 z dnia 29 września  2023r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 PDF367.LVII_367_2023.pdf (631,63KB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/366/23 z dnia 11 sierpnia  2023r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2023-2033 PDF365.LVI_366_23.pdf (6,36MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/365/23 z dnia 11 sierpnia  2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2023 PDF364.LVI_365_23.pdf (2,29MB)


Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/364/23 z dnia 11 sierpnia  2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków PDF364.LVI_365_23.pdf (2,29MB)


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego