Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkty i godziny pracy nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie Powiatu Mogileńskiego:

1.     Starostwo Powiatowe w Mogilnie ul. Ogrodowa 10, pokój nr 119 (1 piętro), tel.: 52 58 88 381,

e-mail: 

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 12:00

2.     Urząd Miejski w Strzelnie ul. dr. J. Cieślewicza 2 , e-mail: 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi organizacja pozarządowa: Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu porad udziela radca prawny lub adwokat w:

– poniedziałek  od 8:00 do 12:00

– wtorek  i środa od 11:45 do 15:45

– czwartek i piątek od 7.15 do 11.15

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Szczegóły w linku poniżej:

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)

NPP – porady specjalistyczne

W celu skorzystania z porady na odległość prosimy o przesłanie skanu oświadczenia ,że nie jest się wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) , krótki opis problemu i telefon  kontaktowy.

DO POBRANIA:

Oświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294) PDFOświadczenie-NPP.pdf (90,38KB)

Zachęcamy do wejścia na stronę (Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Mogileńskim), która w całości  jest poświęcona wykonywaniu wszelkich zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

NPP w Powiecie Mogileńskim

 

Można również skorzystać z linku do grupy tematycznej przyporządkowanej  nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mogileńskim, na której znajdują się Obywatelski Niezbędnik Seniora w zakresie: alimentów, dziedziczenia, sprzedaży bezpośredniej (pokazy produktów), kontakty dziadków z wnukami itp.

https://www.facebook.com/groups/408818820252922/

 

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

„Art.  3.  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art.  4.  Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4.  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.”

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MOGILEŃSKIEGO – zestawienie PDFLISTA-JEDNOSTEK-NIEODPŁATNEGO-PORADNICTWA-DLA-MIESZKAŃCÓW-POWIATU-MOGILEŃSKIEGO-zestawienie1.pdf (282,78KB)

 

Klauzula informacyjna

 dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński,

adres: G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

tel. 52-318-03-04.

  1. Został powołany inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie; tel.: 52-318-03-04.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego