Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 27 listopada 2023r.

LIX sesja Rady Powiatu Mogileńskiego odbędzie się dnia 27 listopada 2023r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów LVII i LVIII sesji Rady Powiatu.
4.Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI” za 2023r. 
5.Przedstawienie informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2022/ 2023r. 
6.Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2023r . 
7.Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2023r. 
8.Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
9.Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności oraz realizacji celów Fundacji Powiatu Mogileńskiego  za 2022r. 
10.Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego za rok szkolny 2022/2023.
11.Przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2023r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2023 i 2024 rok. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących  w roku 2024. 
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok. 
17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego działek stanowiących własność Skarbu Państwa . 
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
21.Przedstawienie informacji Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych.
22.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
23.Wnioski i oświadczenia radnych.
24.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
25.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
26.Wolne głosy i sprawy różne.
27.Zakończenie.

PDF1 Zaproszenie na LIX Sesję Rady Powiatu.pdf (448,56KB)
PDF4 Informacja o realizacji działań stowarzyszenia Sąsiedzi.pdf (57,33KB)
PDF5 Informacja DPS siemionki.pdf (1,68MB)
PDF6 Informacja z zadań PUP Mogilno.pdf (9,53MB)
PDF7 Informacja o stanie dróg ZDP Mogilno.pdf (7,96MB)
PDF8 Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńśkim.pdf (1,22MB)
PDF9 Sprawozdanie FPM BIELICE 2022.pdf (245,18KB)
PDF10 Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego za rok szkolny 2022_2023.pdf (7,81MB)
PDF11 Sprawozdanie Finansowe SPZOZ za III kw.2023r.pdf (4,68MB)
PDF12 Uchwała Rady Powiatu - wybór biegłego rewidenta SPZOZ.pdf (240,31KB)
PDF13 Uchwała Rady Powiatu- powołanie Rady Społecznej SPZOZ.pdf (272,10KB)
PDF14 Uchwała Rady Powiatu - Ustalenie wysokości opłat związanych z usunięciem pojazdu z drogi.pdf (1,36MB)
PDF15 Uchwała Rady Powiatu - PFRON podział środków.pdf (151,41KB)
PDF16 Uchwała Rady Powiatu - program współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarz. 2023.pdf (5,52MB)
PDF16 Uchwała Rady Pożytku do programu współpracy.pdf (492,84KB)
PDF17 Uchwała Rady Powiatu- zasady i tryb udzielania dotacji w ramach RPOZ.pdf (1,25MB)
PDF18 Uchwała Rady Powiatu - nabycie darowizny od Skarbu Państwa.pdf (461,22KB)
PDF19 Uchwała Rady Powiatu - wyrażenie zgody na najem dla PGW.pdf (313,90KB)
PDF20 Uchwała Rady Powiatu - zgoda na dzierżawę dla FPM w Bielicach.pdf (600,56KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego