Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH


Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mogilnie zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone jest przez pracowników Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Promocji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Siedziba biura mieści się przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie, I piętro, pokój nr 107.

Biuro załatwia sprawy w następujących terminach:

– poniedziałek, środa, czwartek  w godzinach 7:30 do 15.30,

– wtorek w godzinach 7:30 do 17:00,

– piątek w godzinach 7:30 do 14:00,

– telefon: 52 58 88 375.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019, poz. 908);

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Mogilnie przyjmuje rzeczy, w tym m. in.:

1) rzeczy, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

2) papiery wartościowe, pieniądze, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną naukową lub artystyczną.

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

 

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty bądź paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce Policji.

 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:

- określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.),

- określić okoliczności zgubienia rzeczy (data, miejsce zagubienia),

- przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy

(np.: dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia).

 

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od daty jej znalezienia, Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nie odebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Mogileński lub Skarb Państwa.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński,

adres: G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno; tel. 52-318-03-04.

  1. został powołany inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie; tel.: 52-318-03-04.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zidentyfikowania osób przekazujących i zgłaszających się po odbiór znalezionych rzeczy.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia znalezionej rzeczy.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

WEZWANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

DOCOR.5314.2.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.doc (30,50KB)
PDFOR.5314.2.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.pdf (20,34KB)

DOCOR.5314.3.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.doc (30,50KB)
PDFOR.5314.3.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.pdf (19,47KB)
DOCOR.5314.4.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.doc (30,50KB)
PDFOR.5314.4.2023 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej.pdf (19,22KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego