Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2016-02-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-07-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-filmy i pliki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Stefan Łukomski, sekretarz@powiat.mogilno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48525888300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto działają również następujące skróty klawiaturowe:

TAB – Kolejny element

SHIFT + TAB – Poprzedni element

SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + H – Strona główna

SHIFT + ALT + M – Zawartość strony

SHIFT + ALT + 1 – Wybór Menu

ESC – Anulowanie podpowiedzi

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

88-300 Mogilno, Narutowicza 1
Tel.: +48525888300
E-mail:
Strona internetowa: powiat.mogilno.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Mogilnie mieści się w dwóch lokalizacjach:

Narutowicza 1 i 1a, 88-300 Mogilno,

Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno.

Budynek przy ul. Narutowicza 1:

dostęp do budynku dla interesantów możliwy jest wejściem głównym od strony ul. Narutowicza, oraz poprzez dwa wejścia od strony parkingu. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu od strony parkingu. Przed budynkiem urzędu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku uzasadnionej potrzeby, pracownik może obsłużyć osobę zainteresowaną na parterze budynku (dotyczy to spraw geodezyjnych), jak i interesantów załatwiających sprawy w budynku przy ul. Narutowicza 1a.

Budynek przy ul. Ogrodowej 10:

dostęp do budynku dla interesantów możliwy jest wejściem głównym przy ul. Ogrodowej 10, oraz poprzez dwa wejścia od strony parkingu. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu oraz poręczy od strony wejścia głównego i  jednym z wejść od strony parkingu. Przed budynkiem urzędu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku uzasadnionej potrzeby, pracownik może obsłużyć osobę zainteresowaną na parterze budynku po uprzednim zgłoszeniu w biurze podawczym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie wysyłając wiadomość na adres e-mail:  lub telefonicznie 52 588 83 00.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego