Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MOGILEŃSKIEGO DO SEJMIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zbliża się czas upływu kadencji działalności Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dlatego Starosta Mogileński został poproszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu  o organizację wyborów do tego gremium. W związku z powyższym  samorząd powiatu wraz  z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego przystąpił do prac mających na celu wybór jednego delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentującego Powiat Mogileński oraz jednego stałego zastępcę.  Sejmik Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów oraz przedstawiciele organizacji sieciowych  o zasięgu wojewódzkim. Kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego trwa 5 lat. Celem Sejmiku jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów i wypracowywanie rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Praca w Sejmiku ma charakter społeczny. Od członków Sejmiku oczekuje się dużego zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu do Torunia na spotkania Sejmiku (koszty nie są refundowane), możliwość dostępu do poczty elektronicznej  (co najmniej raz w tygodniu), ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji. Gotowości do współpracy z lokalnym środowiskiem organizacji pozarządowych oraz przekazywania informacji (zarówno informacji ze strony Sejmiku tym organizacjom, jak i informacji od lokalnych organizacji Sejmikowi NGO). Silny Sejmik ma szansę współdziałać przy realizacji strategii województwa, stanowiąc płaszczyznę dyskusji i komunikacji- nie tylko wewnątrz III sektora, ale też  z administracją naszego województwa.

Wybory przeprowadzone zostaną w dwuetapowej procedurze:

  1. Etap pierwszy – nabór kandydatów
  2. Etap drugi – głosowanie na zgłoszone kandydatury.

Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych powiatu mogileńskie w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być osoba, która:

  • jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie powiatu mogileńskiego lub prowadzącej aktywną działalność na tym terenie;
  •  jest pełnoletnia;
  •  nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Sejmiku zgłaszają organizacje pozarządowe  prowadzące działalność statutowa na terenie powiatu mogileńskiego poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego ( do pobrania poniżej). Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przekazanie zgłoszenia na jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do siedziby Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1 , 88-300 Mogilno do 15 listopada dnia 2023 r.
  • przesłanie mailem podpisanego skanu na adres irogowska@powiat.mogilno.pl do 15 listopada 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniały kryteriów formalnych, nie będą uwzględniane. Przewiduje się możliwość uzupełnienia zgłoszeń, w przypadku dostarczania ich z wystarczającym wyprzedzeniem.

Organizacje sieciowe mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Sejmiku NGO na adres do 15 listopada 2023 r.

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego (delegat i zastępca)  odbędzie się  w głosowaniu tajnym na spotkaniu wyborczym w dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie na ul. Ogrodowej 10 w sali  konferencyjnej .W głosowaniu uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzące działalność statutową na terenie Powiatu Mogileńskiego, którzy przedstawią stosowne upoważnienie. Upoważnienie powinno zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. (wzór do pobrania poniżej )

Informacje w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Mogileńskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10 , 88-300 Mogilno, tel. 52 58 88 376 pokój 105, osoba do kontaktu Izabela Rogowska.  

 Do pobrania :

DOCX1.Karta zgłoszenia kandydata na Przedstawiciela Powiatu Mogileńskiegodelegat i zastępca do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.docx (39,12KB)
DOCX2.Upoważnienie do reprezentowania organizacji pozarządowej na spotkaniu wyborczym delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.docx (15,29KB)
PDF3.Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego PDF.pdf (69,36KB)
PDF4.Regulamin wyboru delegatów i zastępców do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-PomorskiegoPDF.pdf (44,91KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego