Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE - KONKURS NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 ROK


Zarząd Powiatu Mogileńskiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 1b 22a,art.11 , art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2024 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

I. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJE

  1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  2. Na realizacje zadania publicznego powiatu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa planuje się przeznaczyć dotacje w wysokości:

  1. 64023,96 zł - na prowadzenie jednego nieodpłatnego punktu w zakresie pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

  2. 4221,36 na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej powierzone do przeprowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dniu 08.11.2023 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą. Na kopercie należy wpisać: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024”. Uwaga: O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego!!. 

PDFOgłoszenie konkursowe PDF.pdf (3,67MB)
PDFUchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego nr 888 2023 z dnia 16 października 2023 r.pdf (4,16MB)
DOCWzor oferty.doc (119,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego